ចុះឈ្មោះបើកអាខោនចូលលេងហ្កេមតាមរយះ FB pag Ballkhmer V2 ឬតាមរយះ ID Line @Ballkh Call 088 731 6666 / 096 918 6666 សេវាកម្ម24ម៉ោង

Source